Inhoudsopgave

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 2 Definities

Artikel 3 De opdracht

Artikel 4 Terbeschikkingstelling

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 6 Opschortingsrecht

Artikel 7 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker

Artikel 8 Werkprocedure

Artikel 9 Arbeidsduur en werktijden

Artikel 10 Functie en beloning van medewerkers

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 14 Opdrachtgevertarief

Artikel 15 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Artikel 16 Facturatie

Artikel 17 Betaling en gevolgen wanbetaling

Artikel 18 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

Artikel 19 Geheimhouding / AVG

Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

Artikel 21 Voorkoming van discriminatie

Artikel 22 Privacy Artikel 23 Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 24 Slotbepaling

Artikel 25 Werving en Selectie kandidaat

Artikel 26 Aansprakelijkheid

Artikel 27 Honorarium Werving en Selectie

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Talentable voor zover één en ander betrekking heeft op het werven, selecteren en het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Talentable nadrukkelijk afgewezen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities

Definities in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Talentable: De eenmanszaak onder andere handelend onder de naam Talentable
 2. Medewerker: iedere natuurlijk persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek is aangegaan met Talentable teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijk of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Talentable op grond waarvan één of meerdere medewerkers door Talentable aan een opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een medewerker in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Talentable en de medewerker en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door Talentable aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek).
 7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.
 8. Opdrachtgevertarief: Het door de opdrachtgever aan Talentable verschuldigde tarief, in- of exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker uitoefent. De inlenersbeloning is gedefinieerd in de CAO.

Artikel 3 De Opdracht

Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: – óf voor een vaste periode; – óf voor een bepaalbare periode; – óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

 • Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met achtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opdracht voor onbepaalde tijd kan echter nimmer eerder eindigen voordat alle terbeschikkingstellingen, die zijn gebaseerd op de opdracht, rechtsgeldig zijn geëindigd.
 • Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat: – de andere partij in verzuim is; – de andere partij geliquideerd is; – de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 • Indien Talentable de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Talentable voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Talentable onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 4 Terbeschikkingstelling

 1. Op basis van een opdracht worden een of meer medewerkers door Talentable aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de medewerker met zijn werkzaamheden begint.
 2. Het einde van de opdracht betekent niet het einde van een individuele terbeschikkingstelling. Een individuele ter beschikkingstelling kan slechts eindigen indien en zodra de uitzend/detacheringsovereenkomst tussen Talentable en een medewerker eindigt.
 3. Indien tussen de medewerker en Talentable het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de medewerker meldt dat hij/zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Talentable bevestigen.
 4. Indien tussen de medewerker en Talentable het uitzendbeding geldt, geldt tevens een opzegtermijn op basis van een uitzendovereenkomst fase A met uitzendbeding uit de CAO. De opzegtermijn bedraagt voor de opdrachtgever:
 5. 0 kalenderdagen indien de terbeschikkingstelling tussen 0 en 12 weken heeft geduurd.
 6. 5 kalenderdagen indien de terbeschikkingstelling 12 weken of meer, maar minder dan 26 weken, heeft geduurd.
 7. 10 kalenderdagen indien de terbeschikkingstelling 26 weken of meer, maar minder dan 52 weken, heeft geduurd.
 8. 14 kalenderdagen indien de beschikkingstelling 52 weken t/m 78 heeft geduurd.

5.    De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Talentable de medewerker

niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Talentable en de  medewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Talentable schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid

 1. Talentable zal zich inspannen om gedurende de opdracht zoveel mogelijk dezelfde medewerker ter beschikking te stellen. Talentable is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden.
 2. Talentable is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde medewerker door een andere medewerker onder voortzetting van de opdracht, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfs- of personeelsbeleid van Talentable, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de voor Talentable geldende ontslagregels. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 3. Indien Talentable in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen- een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal Talentable zich op verzoek opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen. De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen aan de re-integratie van de medewerker.
 4. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 10 en 14 van deze algemene voorwaarden.
 5. Talentable schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Talentable om welke reden dan ook een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 6 Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 3. dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én
 4. de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld én          
 5. Talentable jegens de medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO. De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgevertarief niet verschuldigd.
 6. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Talentable het opdrachtgevertarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker, tenzij aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan brengt Talentable hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 2. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een medewerker aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen de medewerker en Talentable niet rechtsgeldig is geëindigd.
 3. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die medewerker – op basis van die opdracht – 2080 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Talentable een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 2080 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die medewerker gewerkte uren.
 4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Talentable met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 6. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de medewerker binnen 6 maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de medewerker hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 7. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Talentable in contact is gekomen met een (aspirant-)medewerker, bijvoorbeeld doordat deze door Talentable aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)medewerker aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken medewerker van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 2080 uren.
 8. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker verstaan:
 9. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de mede- werker voor hetzelfde of ander werk;
 10. het aanstellen van de medewerker als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
 11. het ter beschikking laten stellen van de betreffende medewerker aan de opdrachtgever door een derde voor hetzelfde of ander werk;
 12. het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Artikel 8 Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt Talentable voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, salarisgegevens, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Talentable bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende medewerkers, welke medewerkers zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde medewerker af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde medewerker geen doorgang vindt.
 3. Talentable schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Talentable voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een medewerker.
 4. Talentable is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Talentable indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Talentable bij de selectie.
 5. Zowel Talentable als de opdrachtgever zullen de wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van arbeidsvoorwaarden, naleven.

Artikel 9 Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de medewerker bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de medewerker worden geregeld conform de wet en de CAO.
 3. Opdrachtgever zal de medewerker te werk stellen voor de volledige met Talentable  overeengekomen arbeidsduur. Heeft de opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de medewerker of kan hij de medewerker niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of -bij gebreke van een duidelijke afspraak- de gebruikelijke arbeidsduur.
 4. De opdrachtgever dient Talentable bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Talentable deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker.
 5. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Talentable onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Talentable tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Talentable het opdrachtgevertarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10 Functie en beloning van medewerkers

 1. Voor aanvang van de opdracht, en voorts op eerste verzoek van Talentable, verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. Op verzoek van Talentable dient dit schriftelijk te geschieden.
 2. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 7) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Talentable onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Talentable de beloning van de medewerker én het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Talentable verschuldigd.
 4. Talentable is op grond van de CAO verplicht voor elke medewerker de inlenersbeloning toe te passen, tenzij – en dan zolang- de medewerker behoort tot een uitzonderings- groep en Talentable voor deze medewerker de NBBU-beloning toepast.
 5. Indien de cao van de opdrachtgever arbeidsvoorwaarden bevat die niet onder de inlenerbeloning als bedoeld in lid 4 vallen maar op grond van deze cao wel van toepassing zijn op medewerker, is de opdrachtgever verplicht Talentable schriftelijk te informeren over deze arbeidsvoorwaarden. Indien de opdrachtgever deze informatie niet of niet volledig verstrekt, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart Talentable voor aanspraken van medewerkers met betrekking tot deze arbeidsvoorwaarden.
 6. De opdrachtgever stelt Talentable tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning of de arbeidsvoorwaarden als bedoeld in lid 5 van dit artikel, daaronder begrepen loonsverhogingen. Dit geldt niet als de medewerker beloond wordt volgens de NBBU beloning.
 7. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.
 8. Talentable draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Talentable geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan Talentable alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart Talentable tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.
 9. Talentable beloont haar medewerkers conform de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Talentable is niet aansprakelijk voor onjuiste betaling van het juiste CAO loon. Opdrachtgever vrijwaart Talentable tegen aanspraken van de medewerker of derden.
 10. Op grond van artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek is Talentable gehouden de regelgeving omtrent de transitievergoeding te hanteren. Indien een medewerker recht heeft op een transitievergoeding zal Talentable, tenzij schriftelijk anders afgesproken, de opdrachtgever een factuur sturen voor de kosten van de transitievergoeding en de bijbehorende werkgeverslasten.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Talentable en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Talentable en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. Talentable is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker.
 7. Talentable is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Talentable voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Talentable als werkgever van de medewerker – direct of indirect – terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Talentable verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandig- hedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de medewerker en Talentable verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en aan Talentable tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 3. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Talentable zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden – en Talentable vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Talentable daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Talentable verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden

niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Talentable

inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling

nodig is, en hij dient Talentable zo nodig terzake te vrijwaren. Het gaat hier in het bijzonder om de

verplichtingen zoals omschreven in de artikelen 3 (leden 7 en 8), 5 (lid 1) 7 (leden 2 en 3), 8 (lid 3), 12

(lid 4), 13 (leden 1, 3 en 5), 14 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 15 (2 t/m 6),15, 22 en 24 (lid 1). Dit laat

onverlet, dat Talentable eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van

ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten

aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene

Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 14 Opdrachtgevertarief

 1. Het door de opdrachtgever aan Talentable verschuldigde opdrachtgevertarief wordt berekend over de uren waarop Talentable op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de medewerker werkelijk gewerkte uren. Naast het opdrachtgevertarief worden de toeslagen en de kostenvergoedingen (netto dan wel bruto) die Talentable verschuldigd is aan de medewerker door gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Over het opdrachtgevertarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment de toepasselijke beloningsregeling wijzigt stelt Talentable de beloning van de medewerker en het tarief voor de resterende duur van die opdracht opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Talentable in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 4. als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 5. Als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 6. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 7. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgevertarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 8. Iedere aanpassing van het opdrachtgevertarief wordt door Talentable zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is Talentable gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen. Talentable kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Talentable zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 15 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Indien:

 • de medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
 • ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan Talentable per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Talentable.

Artikel 16 Facturatie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt wekelijks gefactureerd en wordt de factuur door middel van een elektronisch bericht aangeboden in een door Talentable te bepalen formaat en opmaak. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De opdrachtgever en Talentable kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten. In dat geval geldt tevens het bepaalde in de artikelen 31 e.v..
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgevertarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Talentable aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Talentable wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Talentable gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de medewerker aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de medewerker bij Talentable ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de medewerker bij Talentable ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 17 Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Talentable ingediende factuur binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
 2. Indien de opdrachtgever en Talentable overeenkomen dat de opdrachtgever een schriftelijke machtiging geeft aan Talentable om het bedrag van de factuur middels automatische incasso van het door de opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven, draagt de opdrachtgever zorg voor voldoende saldo op het door hem opgegeven bankrekeningnummer en zal zich onthouden van het storneren van enige betaling aan Talentable.
 3. Uitsluitend betalingen aan Talentable of aan een door Talentable schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 4. De in het bezit van Talentable zijnde kopie van de door Talentable verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames betreffende enige factuur moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Talentable zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 6. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Talentable of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Talentable ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 18 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Talentable is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Talentable deze verplichting niet nakomt, is Talentable, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Talentable en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Talentable.
 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Talentable is beperkt tot het door Talentable aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgevertarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Talentable maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Aansprakelijkheid van Talentable voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 19 Geheimhouding

Talentable en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij,

diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan

derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar

behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van

de identiteit van medewerkers. De opdrachtgever is gehouden zelf:

 • de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de Identificatieplicht, uitvoeren; en
 • vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. In geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal Talentable voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij dit laatste verzuimt.

Artikel 21 Voorkoming van discriminatie

De opdrachtgever en Talentable zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht, uitsluitend

voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De opdrachtgever en Talentable zullen

geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,

geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap,

chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 22 Privacy

 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en Talentable zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Talentable die Talentable op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Talentable aan hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Talentable alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Talentable tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens Talentable in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de schade die één van de genoemde partijen lijdt.

Artikel 23 Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen

waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting

worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement in Groningen. Het Nederlandse

recht is van toepassing op alle aanbiedingen die Talentable doet en op alle overeenkomsten die Talentable

afsluit.

Artikel 24 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,

zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen

die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door

bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. De in dit

hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 van toepassing indien en

voor zover er sprake is van een opdracht tot werving en selectie, zoals omschreven in artikel 28 lid 2.

Artikel 25 Werving en Selectie kandidaat

 1. Het bepaalde in dit hoofdstuk van deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend indien een opdracht tot werving en selectie van een potentiële kandidaat wordt verstrekt aan Talentable door de opdrachtgever.
 2. Talentable zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op het tot stand brengen van een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en een kandidaat. De opdrachtgever maakt bij de opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een kandidaat met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat of met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan de opdrachtgever. Bij de keuze met het oog op de terbeschikkingstelling van de kandidaat geldt hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden.
 3. Talentable en de opdrachtgever spreken af of het een exclusieve of niet exclusieve opdracht betreft. Talentable stuurt opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin de specifieke afspraken voor de opdracht.
 4. Talentable kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
 5. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens die Talentable redelijkerwijs nodig voor de goede uitvoering van de opdracht voor de werving en selectie, waaronder een omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, een salarisindicatie, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoog de looptijd van de opdracht.
 6. Talentable bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen. De opdrachtgever zal deze afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

 1. Talentable zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. Talentable schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien Talentable om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden. Talentable is niet aansprakelijk indien een door haar voorgestelde kandidaat:
 2. niet als uitzendkracht ter beschikking kan of wil worden gesteld aan de opdrachtgever, of;
 3. geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
 4. Talentable zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aan zien van de uitvoering van de opdracht. Echter voor het optreden en functioneren van de door de opdrachtgever aangestelde kandidaat kan Talentable niet verantwoordelijk worden gesteld. Talentable is derhalve niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten en medewerker die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Talentable bij de selectie.

Artikel 27 Honorarium Werving en Selectie

 1. De opdrachtgever is het in de overeenkomst van opdracht opgenomen honorarium verschuldigd vanaf het moment dat hij een arbeidsverhouding aangaat met de kandidaat. Indien de overeenkomst geen honorarium is opgenomen, geldt het honorarium gelijk is aan 25% van de bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de desbetreffende kandidaat bij de opdrachtgever. Indien aan Talentable geen salaris is doorgegeven, zal Talentable een arbeidsmarktconform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij Talentable bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.
 2. Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door Talentable is voorgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via Talentable in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen.
 3. Eventuele reis- en verblijfskosten van de kandidaat zullen door Talentable aan de kandidaat worden vergoed en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door Talentable voorgestelde kandidaat of zodra aan Talentable bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal of is aangegaan.
 5. Indien met een (potentiële) opdrachtgever via Talentable in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door Talentable is voorgesteld) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 1 jaar nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met Talentable en is de opdrachtgever het in dit artikel genoemde honorarium verschuldigd. De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de overige delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien en voor zover bij de uitvoering van de diensten gebruik wordt gemaakt van digitale processen zoals omschreven in artikel 16.
Chat openen
1
Meer informatie?
Hallo bezoeker!
Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Waar kunnen we je mee helpen?