PRIVACYVERKLARING TALENTABLE

KvK-nummer: 83826076

Bezoekadres: Twee Sluizen 24, 4016 DC Kapel-Avezaath (Buren)

De coördinator voor gegevensbescherming is te bereiken via het contactformulier op deze website of per post naar Talentable, ter attentie van Coördinator voor gegevensbescherming, Twee Sluizen 24, 4016 DC Kapel-Avezaath (Buren).

Wanneer u op deze website bij TALENTABLE (hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) solliciteert of contact met ons opneemt via het contactformulier verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens is voor ons vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u graag op heldere en transparante wijze over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt u onder meer geïnformeerd over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag.

1. DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR TALENTABLE

1.1. SOLLICITATIEPROCEDURE

Ten eerste verwerken wij uw persoonsgegevens met als doel het doorlopen van een  sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever, horende bij de vacature waarop u heeft gesolliciteerd. Met dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Opleidingsniveau;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Cv;
 • Beschikbaarheid uren/dagen per week;
 • Gegevens uit de selectietest;
 • Overige persoonsgegevens die u noemt in uw motivatie.

De grondslag voor deze verwerking is de toestemming van u welke wij expliciet verkrijgen bij het starten van de sollicitatieprocedure. 

1.2. CONTACT

Ten tweede verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op deze website. Op deze manier kunnen wij de vragen die u heeft beantwoorden. Met dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf in uw bericht aan ons noemt.

De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang van zowel u als ons, namelijk het beantwoorden van de vragen die u zelf aan ons stelt. Wij verwerken de betreffende persoonsgegevens dan ook alleen om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

1.3. ASSESSMENTS

TALENTABLE maakt gebruik van (online) assessments om de geschiktheid van een kandidaat objectief te kunnen beoordelen. Hierbij maken we gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. We vragen je daarbij expliciet om je toestemming. Je hebt het recht om een geautomatiseerd besluit aan te vechten, je eigen standpunt te verduidelijken en menselijke interventie te verlangen van TALENTABLE.

Daarnaast worden de e-assessments van PiCompany ingezet. Het assessment bestaat uit een vaardigheidstest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Bij het indienen van je sollicitatie geef je toestemming voor het e-assessment van PiCompany en de verwerking van gegevens in het PiCompany online platform. De resultaten worden verwerkt om te beoordelen of je voldoet aan de functie-eisen. 

1.4. TALENT POOL

Bij een sollicitatie worden je gegevens, als onderdeel van de sollicitatieprocedure, opgenomen in ons recruitment systemen. Je maakt daarmee deel uit van een Talent Pool. Dezelfde gegevens zijn daarmee beschikbaar voor vacatures bij andere opdrachtgevers van TALENTABLE. Met het accepteren van de privacyverklaring, geef je toestemming dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere bedrijven waar wij actief talent bemiddelen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping. 

2. BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor wij deze verwerken, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij hanteren hierbij de volgende specifieke bewaartermijnen:

 1. Voor het doeleinde “Sollicitatieprocedure” bewaren wij uw persoonsgegevens voor een termijn van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure of voor een termijn van maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure indien u hier toestemming voor heeft gegeven (i.g.v. Talent Pool). Deze bewaartermijnen zijn van toepassing indien u de functie niet heeft gekregen.
 2. Voor het doeleinde “Contact” bewaren wij uw persoonsgegevens voor een termijn van 12 maanden na ons laatste contact met u.

3. HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 In een aantal gevallen is het nodig om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te delen met derden. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:

 1. Om uw sollicitatie goed in behandeling te kunnen nemen sturen wij uw persoonsgegevens die wij verwerken voor het doeleinde “Sollicitatieprocedure” automatisch door naar de opdrachtgever van de vacature, die bij TALENTABLE in behandeling is;
 2. Om aan op ons rustende verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (derde);
 3. Bij het inschakelen van externe leveranciers (derden), zoals onze ICT-leverancier en hostingpartij.
 4. Bij de automatische deelname aan onze talentpool aan andere opdrachtgevers waarvoor Talentable een vacature in behandeling heeft. (Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking tot de intrekking.)

Indien wij gebruik maken van externe leveranciers en deze partijen verwerken ten behoeve van ons persoonsgegevens, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partijen die voldoet aan de AVG. Indien deze partijen niet ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerken zijn zij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en dus gehouden aan de AVG.

4. UW RECHTEN

4.1. RECHT OP INZAGE

U heeft het recht om op uw verzoek van ons te vernemen of wij persoonsgegevens van u verwerken en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van nadere informatie betreffende de verwerking van deze gegevens. Wij zullen u op uw verzoek een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u ons om bijkomende kopieën verzoekt, zullen wij mogelijk (op basis van de administratieve kosten) een redelijke vergoeding in rekening brengen.

4.2. RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de hiervoor beschreven doeleinden van de verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door aan ons een aanvullende verklaring te verstrekken.

4.3. RECHT OP GEGEVENSWISSING

Wij zullen op uw verzoek zonder onredelijke vertraging u betreffende persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG;
 3. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 4. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust;
 5. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG.

4.4. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Wij zullen op uw verzoek de verwerking van u betreffende persoonsgegevens beperken in de volgende gevallen:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist (gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

4.5. RECHT VAN BEZWAAR

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien wij dit doen op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens in dat geval staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. VRAGEN OF KLACHTEN

Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier (onderwerp: AVG) op https://talentable.nl/index.php/contact/ of per post naar Talentable, ter attentie van Coördinator voor gegevensbescherming, Twee Sluizen 24, 4016 DC Kapel-Avezaath (Buren).

U heeft daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

©2021 TALENTABLE Privacyverklaring Talentable

Chat openen
1
Meer informatie?
Hallo bezoeker!
Leuk dat je interesse hebt in onze diensten. Waar kunnen we je mee helpen?